快捷搜索:  as  www.ymwears.cn  xxx  test  as and 1=2  rfuM6JZD  @@ShdgY  as and 1%3D2#

一年最好,偏是重阳

粉靥金裳。映绣屏认得,旧日萧娘。翠微高处,故人帽底,一年最好,偏是重阳。避春祗怕春不远,望幽径、偷理秋妆。殢醉乡。寸心似翦,飘荡愁觞。
潮腮笑入清霜。斗万花样巧,深染蜂黄。露痕千点,自怜旧色,寒泉半掬,百感暗喷鼻。雁声不到东篱畔,满城但、风雨凄惨。最断肠。夜深怨蝶飞狂。
拼音解读
fěn yè jīn shang 。yìng xiù píng rèn dé ,jiù rì xiāo niáng 。cuì wēi gāo chù ,gù rén mào dǐ ,yī nián zuì hǎo ,piān shì zhòng yáng 。bì chūn zhī pà chūn bú yuǎn ,wàng yōu jìng 、tōu lǐ qiū zhuāng 。tì zuì xiāng 。cùn xīn sì jiǎn ,piāo dàng chóu shāng 。
cháo sāi xiào rù qīng shuāng 。dòu wàn huā yàng qiǎo ,shēn rǎn fēng huáng 。lù hén qiān diǎn ,zì lián jiù sè ,hán quán bàn jū ,bǎi gǎn yōu xiāng 。yàn shēng bú dào dōng lí pàn ,mǎn chéng dàn 、fēng yǔ qī liáng 。zuì duàn cháng 。yè shēn yuàn dié fēi kuáng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: