快捷搜索:  as  www.ymwears.cn  xxx  test  as and 1=2  rfuM6JZD  @@ShdgY  as and 1%3D2#

秦王饮酒(秦王骑虎游八极)

秦王喝酒(秦王骑虎游八极)拼音解读
【qín wáng yǐn jiǔ 】 qín wáng qí hǔ yóu bā jí ,jiàn guāng zhào kōng tiān zì bì 。 xī hé qiāo rì bō lí shēng ,jié huī fēi jìn gǔ jīn píng 。 lóng tóu xiè jiǔ yāo jiǔ xīng ,jīn cáo pí pá yè chéng chéng 。 dòng tíng yǔ jiǎo lái chuī shēng ,jiǔ hān hē yuè shǐ dǎo háng 。 yín yún zhì zhì yáo diàn míng ,gōng mén zhǎng shì bào yī gèng 。 huā lóu yù fèng shēng jiāo zhù ,hǎi xiāo hóng wén xiāng qiǎn qīng , huáng é diē wǔ qiān nián gōng 。xiān rén zhú shù là yān qīng ,[1] qīng qín zuì yǎn lèi hóng hóng 。[2]

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: