快捷搜索: as www.ymwears.cn xxx test as and 1=2 rfuM6JZD @@ShdgY as and 1%3D2#

【双调】得胜令_一见话相投

【双调】获胜令_一见话相投

作者:景元启 朝代:元代
【双调】获胜令_一见话相投原文
一见话相投,半醉捧金瓯。眼角传苦衷,眉尖锁旧愁。缱绻,暗约些儿后。
羞羞,羞得来不待羞。
 力困下秋千,徐行趿金莲。笑与情郎道,扶归曲槛边。俄然,欲语声娇颤。
旋旋,旋得来不待旋。
 一捻楚宫腰,体态更妖娆。百媚将人,佯羞整凤翘。堪描,脸儿上扑堆著
俏。娇娇,娇得来不待娇。
 明月转回廊,花影上纱窗。暗约湖山侧,低低问粉郎。端详,怕有人瞧望。
荒荒,荒得来不待荒。 欢会
 梅月小窗横,斗帐惜娉婷。未语情先透,春娇酒半醒。墨客,称了风骚兴。
卿卿,愿今宵闰一更。 孤另
 雨溜和风铃,客馆最难听。枕冷鸳衾剩,心焦睡不成。离情,闪得人孤另。
山城,愿今宵只四更。 思情娘
 从他嫁了时,情怀两不知。终日病相思,如醉复如痴。鳞鸿虽有难投字。思
知,今日里不如逝世。
【双调】获胜令_一见话相投拼音解读
yī jiàn huà xiàng tóu ,bàn zuì pěng jīn ōu 。yǎn jiǎo chuán xīn shì ,méi jiān suǒ jiù chóu 。chóu miù ,àn yuē xiē ér hòu 。
xiū xiū ,xiū dé lái bú dài xiū 。
 lì kùn xià qiū qiān ,huǎn bù tā jīn lián 。xiào yǔ qíng láng dào ,fú guī qǔ kǎn biān 。é rán ,yù yǔ shēng jiāo chàn 。
xuán xuán ,xuán dé lái bú dài xuán 。
 yī niǎn chǔ gōng yāo ,tǐ tài gèng yāo ráo 。bǎi mèi jiāng rén ,yáng xiū zhěng fèng qiào 。kān miáo ,liǎn ér shàng pū duī zhe
qiào 。jiāo jiāo ,jiāo dé lái bú dài jiāo 。
 míng yuè zhuǎn huí láng ,huā yǐng shàng shā chuāng 。àn yuē hú shān cè ,dī dī wèn fěn láng 。duān xiáng ,pà yǒu rén qiáo wàng 。
huāng huāng ,huāng dé lái bú dài huāng 。 huān huì
 méi yuè xiǎo chuāng héng ,dòu zhàng xī pīng tíng 。wèi yǔ qíng xiān tòu ,chūn jiāo jiǔ bàn xǐng 。shū shēng ,chēng le fēng liú xìng 。
qīng qīng ,yuàn jīn xiāo rùn yī gèng 。 gū lìng
 yǔ liū hé fēng líng ,kè guǎn zuì nán tīng 。zhěn lěng yuān qīn shèng ,xīn jiāo shuì bú chéng 。lí qíng ,shǎn dé rén gū lìng 。
shān chéng ,yuàn jīn xiāo zhī sì gèng 。 sī qíng niáng
 cóng tā jià le shí ,qíng huái liǎng bú zhī 。zhōng rì bìng xiàng sī ,rú zuì fù rú chī 。lín hóng suī yǒu nán tóu zì 。sī
zhī ,jīn rì lǐ bú rú sǐ 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: