快捷搜索:  as  www.ymwears.cn  xxx  test  as and 1=2  rfuM6JZD  @@ShdgY  as and 1%3D2#

故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂寥

故宅今夕是元宵,独向蛮村子坐寂寞

出自明朝王守仁的《元夕二首
原文赏析:

故宅今夕是元宵,独向蛮村子坐寂寞
赖有遗经堪作伴,喜无车马过相邀。
春还草阁梅先动,月满虚庭雪未消。
堂上花灯诸第集,重闱应念一身遥。

去年今日卧燕台,铜鼓中宵隐地雷。
月傍苑楼灯影暗,风传阁道马蹄回。
炎荒万里频追念,羌笛三更谩自哀。
尚忆先朝多乐事,孝皇曾为两宫开。

拼音解读

gù yuán jīn xī shì yuán xiāo ,dú xiàng mán cūn zuò jì liáo
lài yǒu yí jīng kān zuò bàn ,xǐ wú chē mǎ guò xiàng yāo 。
chūn hái cǎo gé méi xiān dòng ,yuè mǎn xū tíng xuě wèi xiāo 。
táng shàng huā dēng zhū dì jí ,zhòng wéi yīng niàn yī shēn yáo 。

qù nián jīn rì wò yàn tái ,tóng gǔ zhōng xiāo yǐn dì léi 。
yuè bàng yuàn lóu dēng yǐng àn ,fēng chuán gé dào mǎ tí huí 。
yán huāng wàn lǐ pín huí shǒu ,qiāng dí sān gèng màn zì āi 。
shàng yì xiān cháo duō lè shì ,xiào huáng céng wéi liǎng gōng kāi 。


※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: