快捷搜索:  as  www.ymwears.cn  xxx  test  as and 1=2  rfuM6JZD  @@ShdgY  as and 1%3D2#

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)原文
雨萧萧、春寒欲暮。杜鹃声转□□。春风与汝何恩怨,强管人世去住。行且去。漫干瘦十年,愁得身成树。青青故宇。看浩荡灵修,倘佯夕照,不乐复何故。
曾听处。少日京华行路。青灯梦断无语。风林飒飒鸡声乱,摇落壮心如土。今又古。任啼到天明,清血流红雨。人生几许。且赢得刘郎,看花眼惯,懒复赋前度。
摸鱼儿(甲申客路闻鹃)拼音解读
yǔ xiāo xiāo 、chūn hán yù mù 。dù juān shēng zhuǎn □□。dōng fēng yǔ rǔ hé ēn yuàn ,qiáng guǎn rén jiān qù zhù 。háng qiě qù 。màn qiáo cuì shí nián ,chóu dé shēn chéng shù 。qīng qīng gù yǔ 。kàn hào dàng líng xiū ,pái huái luò rì ,bú lè fù hé gù 。
céng tīng chù 。shǎo rì jīng huá háng lù 。qīng dēng mèng duàn wú yǔ 。fēng lín sà sà jī shēng luàn ,yáo luò zhuàng xīn rú tǔ 。jīn yòu gǔ 。rèn tí dào tiān míng ,qīng xuè liú hóng yǔ 。rén shēng jǐ xǔ 。qiě yíng dé liú láng ,kàn huā yǎn guàn ,lǎn fù fù qián dù 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: